SLOVAK OPEN HANDBALL U12

MINI OPEN HANDBALL U10

v Žiline

----------

Termín: 24. - 26. 6. 2022

Kategórie: Dievčatá a chlapci U12, U10

Miesto: Hala Rosinská cesta, V. Javorku, ZŠ Nám. mladosti 1, Varšavská, Telocvičňa UNIZA, Hala Predmier




ORGANIZAČNÉ POKYNY


Turnaj Slovak Open Handball U12 2022 mladších žiakov a žiačok je otvoreným turnajom – môže sa ho zúčastniť ktorýkoľvek registrovaný aj neregistrovaný klub, bez ohľadu na umiestnenie v krajskej alebo inej súťaži. Je vyhlasovaný Slovenským zväzom hádzanej.

Súčasťou turnaja bude aj turnaj v mini hádzanej chlapcov a dievčat v kategórii U10 pod názvom Mini Open Handball.

V roku 2022 sa uskutoční 8. ročník turnaja a to v termíne od 24. do 26. júna 2022.

Ubytovanie účastníkov turnaja je organizované na internátoch a ubytovniach.

Finále turnaja vo všetkých kategóriách sa bude konať v nedeľu.

SOH U12 je mládežnícky turnaj pre chlapcov a dievčatá v týchto vekových kategóriách:
A chlapci - narodení po 1.1.2009 (U12 M)
B dievčatá - narodené po 1.1.2009 (U12 W)

V kategórii U10 odohráme Mini Open Handball
C chlapci - narodení po 1.1.2011 (U10 M)
D dievčatá - narodené po 1.1.2011 (U10 W)

V príslušných kategóriách môžu štartovať hráči a hráčky aj mladší. Štart starších hráčov pre jednotlivé kategórie nie je povolený. Pokiaľ nastúpi na zápas hráč(-ka) starší ako povoľujú pravidlá turnaja, družstvo bude vylúčené a jeho zápasy sa nezapočítavajú. Každý hráč(-ka) môže v rámci jednej kategórie nastúpiť iba za jedno družstvo. Na turnaji môžu štartovať kluby, CVČ a školské družstvá.

Zdravotné zabezpečenie: Organizátor upozorňuje, že každý účastník turnaja štartuje na vlastné nebezpečenstvo. V halách bude prítomná zdravotná služba pre prípad prvej pomoci a ošetrenie drobných zranení. V prípade zranenia, ktoré si vyžiada ošetrenie v nemocnici, si náklady na ošetrenie alebo pobyt v nemocnici hradia účastníci sami. K ošetreniu v nemocnici je nutné mať u seba stále preukaz zdravotnej poisťovne alebo doklad o poistení v zahraničí.

Ceny: Organizátor odmeňuje cenami najúspešnejšie družstva turnaja, družstvá umiestnené na prvých troch miestach v každej kategórii. Družstvá na prvom, druhom a treťom mieste dostanú medaile a pohár. Na základe výkonov v zápasoch vo finálovej skupine bude vybraný najlepší hráč(-ka), a brankár(-ka), ktorí dostanú vecné ceny od partnerov turnaja. Najlepší strelec/strelkyňa bude vyhodnotený/á na základe počtu strelených gólov za celý turnaj.

Riadiaca komisia: Všetky prípady neuvedené v Pravidlách hádzanej IHF alebo v oficiálnom reglemente turnaja budú riešené riadiacou komisiou, ktorá bude riešiť všetky protesty, odvolania a sťažnosti na priebeh športovej časti turnaja. Riadiacu komisiu určí organizátor.

Športovci a realizačné tímy budú mať zabezpečenú stravu a ubytovanie na Strednej športovej škole.

Kyvadlovú dopravu pre tímy nám zabezpečí DPMŽ.

UBYTOVANIE A STRAVOVANIE


Ubytovanie účastníkov je zabezpečené na internátoch, Strednej športovej školy v Žiline a ubytovniach. Upozorňujeme tímy, že kvôli významnému obmedzeniu ubytovacích kapacít zo strany UNIZA (utečenci z UA), budeme musieť siahnuť aj po drahších alternatívach. Tímy budú ubytované na troch internátoch podľa poradia ako sú prihlásené. Vopred Vás budeme informovať o prípadných zvýšených nákladoch (až do 20 eur/noc/osoba bez raňajok) pre niektoré tímy, ktoré sa prihlásili medzi poslednými. Účastníci si môžu zariadiť vlastné ubytovanie. Stravovanie účastníkov bude organizátorom zabezpečené v školských jedálňach.

Balíčky:
O - 9 EUR v cene je 3 dni občerstvenie v hale (voda, keksy, pečivo, ovocie, zelenina)
S1 - 17 EUR v cene sú 2 obedy a 3 dni občerstvenie v hale
S2 - 25 EUR v cene sú 2 obedy, 2 večere a 3 dni občerstvenie v hale
U - 55 EUR v cene je ubytovanie 2 noci, 2xplná penzia so začiatkom v piatok večer a koniec v nedeľu obed, 3 dni občerstvenie v hale

TERMÍNY


Dôležité termíny pre registráciu a platby

• 13.5.2022 - konečný termín pre podanie prihlášky

• 30.5.2022 - konečný termín pre zaplatenie poplatkov

PLATBY


Všetky poplatky (t.j. vklad do turnaja/účastnícky poplatok, poplatky za ubytovanie a stravovanie) musia byť zaplatené do 30.5.2022 organizátorovi turnaja.

Štartovné/tím: 60 EUR

Každý účastník turnaja zapísaný na súpiske povinne platí tzv. „Účastnícku kartu“ za účasť na turnaji 10,- Euro/osoba. V cene karty je aj účastnícke tričko.

Potrebné údaje pre platbu zo Slovenskej republiky:
Názov účtu: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK93 0900 0000 0051 5691 1567
Variabilný symbol: podľa pridelenia od organizátora

Potrebné údaje pre platbu zo zahraničia (v Eur):
Obchodný názov banky: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Sídlo: Tomášikova 48 832 37 Bratislava
Označenie banky: SLSP
Číselný kód banky: 0900
SWIFT(BIC) kód: GIBASKBX
IBAN: SK93 0900 0000 0051 5691 1567

PRAVIDLÁ

SLOVAK OPEN HANDBALL U12


Pravidlá: Hrá sa podľa platných pravidiel IHF a súťažného poriadku SZH. V obrannej fáze hry je povolené používať priestorové obranné systémy alebo osobnú obranu všetkých hráčov. TMK SZH a KM SZH zakazuje hrať počas turnaja kombinované obranné systémy 1+5, 2+4 / t.j. zákaz osobného bránenia 1 alebo 2 hráčov/. Sankcie za nedodržanie nariadenia: progresívne trestanie realizačného tímu družstva, napomenutie, 2-minutove vylúčenie, červená karta – diskvalifikácia.

Ihriská: Turnaj sa hrá výhradne v krytých halách s ihriskom o rozmeroch 40m x 20m.

Lopty: A - chlapci, B - dievčatá hrajú s loptami veľkosti č. 1. Organizátor si vyhradzuje právo dodať k zápasom vlastné lopty dodané partnermi.

Hrací čas: Zápasy mladších žiakov a žiačok sa budú hrať 2 x 15 minút s prestávkou 2 minúty na výmenu strán.

Zápasy: Organizátor garantuje každému družstvu odohranie minimálne 6 zápasov. Na každý zápas budú delegovaní dvaja rozhodcovia. Na zápas môže nastúpiť maximálne 16 hráčov z jedného družstva, ktorí musia byť uvedení v zápise. Na zápase musí byť prítomný minimálne jeden avšak maximálne štyria vedúci družstva, ktorí musia byť tiež uvedení v zápise.

Hrací systém: Hrací systém bude zostavený podľa počtu prihlásených družstiev.

Overenie totožnosti: Pre potreby prípadnej kontroly platí, že zahraniční účastníci sú povinní sa preukázať cestovným pasom alebo ID kartou s fotografiou. Hráči zo Slovenskej republiky platným registračným preukazom Slovenského zväzu hádzanej za príslušný klub štartujúci na turnaji. Družstvá reprezentujúce základnú školu, CVČ, alebo iné, štartujú na potvrdenú súpisku vysielajúcou organizáciou.

Súpiska: Každé družstvo musí mať súpisku, ktorú zašle elektronicky v predpísanom formáte najneskôr do 30. mája 2022. Najneskôr v deň príchodu odovzdá podpísanú a opečiatkovanú súpisku pri registrácii. Súpiska družstva obsahuje hráčov(-ky), ktorí podľa reglementu môžu hrať za konkrétne družstvo prihláseného klubu s dátumom narodenia. Na súpiske musia byť uvedení členovia realizačného tímu.

Riadiaca komisia: Všetky prípady neuvedené v Pravidlách hádzanej IHF alebo v oficiálnom reglemente turnaja budú riešené riadiacou komisiou, ktorá bude riešiť všetky protesty, odvolania a sťažnosti na priebeh športovej časti turnaja. Riadiacu komisiu určí organizátor.


MINI OPEN HANDBALL U10


Základné pravidlá:

Pohlavie: Dievčatá a chlapci hrajú v odelených družstvách, každé družstvo vo svojej kategórii

Počet hráčov: 4 + 1 (4 hráči v poli + brankár)

Hrací čas: Zápasy prípravky sa budú hrať 1 x 15 minút s prestávkou 5 minút na výmenu tímov.

Zápasy: Organizátor garantuje každému družstvu odohranie minimálne 6 zápasov. Na každý zápas je delegovaný jeden rozhodca. Na zápas môže nastúpiť maximálne 8 hráčov z jedného družstva, ktorí musia byť uvedení v zápise. Na zápase musí byť prítomný minimálne jeden avšak maximálne dvaja vedúci družstva, ktorí musia byť tiež uvedení v zápise.

Lopta: Hrá sa s gumenými loptami veľkosť č. 0. Organizátor si vyhradzuje právo dodať k zápasom vlastné lopty dodané partnermi.

Ihrisko: Zmenšené, s rozmermi 12 - 14 m široké, 20 m dlhé

Bránkovisko: Polkruh - 5 m vzdialenosť od stredu bránkovej čiary

Bránka: Zmenšená, s rozmermi 2,40 x 1,60 m

Podrobné pravidlá:
✓ brankár môže opustiť bránkovisko bez lopty
✓ brankár môže chytať loptu všetkými časťami tela
✓ ak brankár vyrazí loptu vedľa bránky/za bránku/, môže ju vhodiť späť do hry
✓ ak leží lopta v bránkovisku, patrí brankárovi
✓ loptu musíš prihrávať svojim spoluhráčom
✓ môžeš sa pohybovať po celej hracej ploche, okrem bránkoviska
✓ môžeš skočiť do bránkoviska, ak sa odrazíš s loptou pred čiarou bránkoviska a odhodíš loptu pred dopadom na zem
✓ s loptou je povolené hrať s hlavou, trupom, pažami, rukami, stehnami a kolenami
✓ loptu smieš držať v ruke najviac 3 sekundy
✓ s loptou v ruke, môžeš urobiť najviac 3 kroky
✓ loptou môžeš udierať o zem jednou rukou (driblovať), koľkokrát chceš
✓ loptu môžeš vyraziť súperovi z ruky otvorenou dlaňou
✓ ak lopta prejde celým objemom za autovú čiaru, súper vhadzuje aut tak, že jednu nohu položí na autovú čiaru
✓ striedanie hráčov sa uskutočňuje počas hry (hokejovo)
✓ ak sa obranca správa k súperovi pri obrannej činnosti nedovolene (fauluje), útočník získava loptu späť a rozohráva zo stredu ihriska – dodržanie 2m vzdialenosti od lopty/dopor. vyznačiť kruh v strede ihriska s polomerom 2m/
✓ ak sa obranca správa nedovolene k súperovi (fauluje) pri jasnej gólovej príležitosti, družstvo v útoku strieľa šesťmetrový (trestný) hod
✓ ak sa správaš k súperovi nešportovo (neférovo)a fauluješ nedovolene, budeš vylúčený a musíš si na 1 minútu sadnúť na lavičku, aleza teba môže nastúpiť iný spoluhráč
✓ ak budeš v zápase vylúčený 3x, nasleduje trest - diskvalifikácia
✓ sácať, strkať, udierať, držať a zvierať, faulovať zozadu je zakázané
✓ po obdržanom góle rozohráva brankár hodom z bránkoviska – prvá prihrávka je voľná
✓ správaj sa vždy v duchu „Fair play“ !!!

Hrací systém: Hrací systém bude zostavený podľa počtu prihlásených družstiev.

Overenie totožnosti: Pre potreby prípadnej kontroly platí, že zahraniční účastníci sú povinní sa preukázať cestovným pasom alebo ID kartou s fotografiou. Hráči zo Slovenskej republiky platným registračným preukazom Slovenského zväzu hádzanej za príslušný klub štartujúci na turnaji. Družstvá reprezentujúce základnú školu, CVČ, alebo iné, štartujú na potvrdenú súpisku vysielajúcou organizáciou.

Súpiska: Každé družstvo musí mať súpisku, ktorú zašle elektronicky v predpísanom formáte najneskôr do 30. mája 2022. Najneskôr v deň príchodu odovzdá podpísanú a opečiatkovanú súpisku pri registrácii. Súpiska družstva obsahuje hráčov(-ky), ktorí podľa reglementu môžu hrať za konkrétne družstvo prihláseného klubu s dátumom narodenia. Na súpiske musia byť uvedení členovia realizačného tímu.

Prihlásené tímy k 13.5.2022


Žiadame prihlásené tímy, aby zaslali na adresu info@hadzanazilina.sk svoje súpisky v predpísanom formáte (k dispozícii na stiahnutie) do 13.5.2022.

Všetky kluby dostanú od organizátora zálohové faktúry v týždni od 16.5. do 22.5.2022.

Kategória A (U12 M)

1. Slovan Malá Fatra HK Žilina, 2. ŠKP Bratislava, 3. ŠK Zemplín Trebišov A, 4. TJ Sokol Cífer, 5. HSK Legends Šaľa, 6. HO TJ Slovan Modra, 7. MŠK Kysucké Nové Mesto, 8. MŠK Považská Bystrica, 9. MHC Štart Nové Zámky, 10. TJ Strojár Malacky, 11. Tatran Prešov A, 12. HK Kúpele Bojnice, 13.Tatran Prešov B, 14. HK Agro Topoľčany, 15. HC Tatran Stupava, 16. THA Martin, 17. MHáK Martin, 18. HK Košice

Kategória B (U12 W)

1. Slovan Malá Fatra HK Žilina, 2. MHK Bytča, 3. ŠK Zemplín Trebišov, 4. ŠKP Bratislava, 5. DAC Dunajská Streda, 6. ŠA Trenčín, 7. HK Slovan Duslo Šaľa, 8. HO TJ Slovan Modra, 9. HK Slávia Partizánske, 10. HK AS Trenčín A, 11. Strojár Malacky - ŠKH Rohožník, 12. MHK Piešťany, 13. Slávia Sereď, 14. FHT Košice, 15. HK Junior Močenok, 16. MŠK Iuventa Michalovce A, 17. HC Tatran Stupava, 18. ŠK Zemplín Trebišov B, 19. HK Slovan Duslo Šaľa B, 20. HK AS Trenčín B, 21. DAC Dunajská Streda B, 22. MŠK Iuventa Michalovce B, 23. THA Martin, 24. MHáK Martin

Kategória C (U10 M)

1. Slovan Malá Fatra HK Žilina, 2. ŠKP Bratislava, 3. TJ Sokol Cífer, 4. ŠK Zemplín Trebišov, 5. HSK Legends Šaľa, 6. HO TJ Slovan Modra, 7. MŠK Kysucké Nové Mesto, 8. MHK Piešťany, 9. HO TJ Slovan Modra B, 10. HC Tatran Stupava A, 11. HC Tatran Stupava B, 12. MHáK Martin, 13. Sport Club Senec, 14. HK Košice

Kategória D (U10 W)

1. Slovan Malá Fatra HK Žilina, 2. ŠK Zemplín Trebišov, 3. ŠKP Bratislava, 4. DAC Dunajská Streda, 5. ŠA Trenčín, 6. HK Slovan Duslo Šaľa, 7. HO TJ Slovan Modra, 8. HK AS Trenčín A, 9. HK AS Trenčín B, 10. HK Slávia Partizánske, 11. Slávia Sereď, 12. ŠKP Topoľčany A, 13. ŠKP Topoľčany B, 14. MŠK Iuventa Michalovce, 15. MHK Bytča, 16. HC Tatran Stupava, 17. THA Martin, 18. MHáK Martin, 19. Sport Club Senec

HALY

Partneri

Slovenský zväz hádzanej
Žilinský samosprávny kraj
Mesto Žilina

O AKCII


Turnaj Slovak Open Handball U12 2022 mladších žiakov a žiačok je otvoreným turnajom – môže sa ho zúčastniť ktorýkoľvek registrovaný aj neregistrovaný klub, bez ohľadu na umiestnenie v krajskej alebo inej súťaži. Je vyhlasovaný Slovenským zväzom hádzanej.

Súčasťou turnaja bude aj turnaj v mini hádzanej chlapcov a dievčat v kategórii U10 pod názvom Mini Open Handball.

V roku 2022 sa uskutoční 8. ročník turnaja a to v termíne od 24. do 26. júna 2022.

Kde nás nájdete:
Športová hala Rosinská cesta - hrá skupina U12
Športová hala V. Javorku - hrá skupina U12
Športová hala ZŠ Námestie mladosti 1, Hájik - hrá skupina U12
Telocvičňa Gymnázium Varšavská - hrá skupina U10 (minihádzaná)
Telocvičňa UNIZA - hrá skupina U10 (minihádzaná)

Tešíme sa na všetkých športovcov a divákov a veríme, že u nás bude výborná atmosféra!

Prídi nás podporiť a pomôcť pri organizácii turnaja, prihlás sa ako dobrovoľník. Prosím vyplň dotazník. Ďakujeme :)

SLOVAN MALÁ FATRA - HÁDZANÁRSKY KLUB ŽILINA

Orolská 1126/2

010 01 Žilina

 

IČO: 52278255

IBAN: SK93 0900 0000 0051 5691 1567, Slovenská sporiteľňa, a.s.

 

mobil: +421 905 269 653

email: info@hadzanazilina.sk